Instagram játékszabályzat

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT – INSTAGRAM JÁTÉK

Kismama Nyereményjáték 2022. november INSTAGRAM

    1. Szervező és lebonyolító:

K&A Dohle Solution Kft. (2040 Budaörs, Hegyalja utca 107. / Adószám: 25001747-2-13 / Cégj. sz.: 13-09-214794) továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag 18. életévét betöltött magyar állampolgár, természetes személy, nyilvános profillal rendelkező személy vehet részt, aki Magyarországon tartózkodási- vagy állandó lakhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).

A Játékban való részvételhez szükséges a K&A Dohle Solution Kft. által a @momriseactive IG oldalon posztolt játékfelhívás utasításait követni.

  • A Játékban való részvétel a jelen Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. A Játékos tudomásul veszi, hogy a részvételi feltételek teljesítése előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására nem hivatkozhat. Amennyiben a játékos a jelen játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, és a Szervező jogosult az ilyen játékost saját döntése alapján a Játékból kizárni.

 

    2. A Játék menete, sorsolás időpontja és nyereménye

2.1. A nyereményjáték időtartama:  A Játék 2022.11.21. napján kezdődik, és 2022.11.27. napjáig tart.

2.2. A nyereményjáték menete: Kövesd be a @jeges_jutka_kismamatorna, a @streamfithu és a @momriseactive Instagram oldalakat, kedveld a nyereményjátékot meghirdető posztot és a poszt alatt kommentben megjelölve hívd meg egy ismerősödet, aki örülne a csomagnak.

2.3. Örülünk, ha a nyereményjátékot megosztod, de ez nem feltétele a játékban való részvételnek.

2.4. A Játék nyereménye: 1 fő részére, 1 havi online kismama torna a www.StreamFit.hu oldalon a StreamFit Kft. felajánlásából Jeges Jutka Kismamatorna programjára, valamint a  nyertes által választott Momrise kismama sport felső a www.momriseactive.com webshopból az elérhető készlet erejéig.

2.5. A nyeremény sorsolásának időpontja: 2022.11.28., melyre applikáció segítségével kerül sor a következő címen: 2040 Budaörs, Hegyalja utca 107. A Szervező a nyertes nevét (IG felhasználói nevét) az adott Instagram poszt alatti hozzászólásban teszi közzé a sorsolástól számított 48 órán belül.

    3. Adategyeztetés

3.1. A nyertesnek privát üzenetben kell válaszolnia a Szervezőnek és megadnia teljes nevét, postázási címét, e-mail címét és telefonszámát. (utóbbi kettőt a sikeres kézbesítés érdekében).

3.2 A Játék nyereményét csak olyan játékos nyerheti és kaphatja meg, aki a nyereményjáték időtartama alatt és a sorsolás időpontjában is még élő Instagram regisztrációval rendelkezik.

    4. A játékban részt vevő személyek

4.1. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 2 héten belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben történő átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.

4.2. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt másik nyereménnyel helyettesítsen a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos, vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.

4.3. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

4.4. A nyereménnyel kapcsolatos adófizetési kötelezettségnek a Szervező a hatályos jogszabályoknak megfelelően elege tesz. Szervezőt a nyeremény átadásán és esetleges adóvonzatuk kiegyenlítésén túl további kötelezettség nem terheli.

4.5. A nyertes nem jogosult a Nyeremény átvételére, ha:

  • nem múlt el 18 éves,
  • a Szervező megkeresésére 1 hónapon belül nem válaszol
  • nem lehet felvenni a nyertessel privát üzenet formájában a kapcsolatot,
  • a nyertes úgy nyilatkozik, hogy a nyereményt nem tudja, vagy nem akarja átvenni,
  • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert,
  • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét / eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja,
  • jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti

    5. Nyereményjátékot Szervező Rendelkezések

5.1. Szervező a jelen Játékszabályzat és a Játék menetének vagy a Játék bármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. A Játékban csak olyan hozzászólás (komment) vehet részt, amely közerkölcsöt, mások vallási, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, személyes és egyéb jogot, illetve jogszabályt nem sért. Nem sérti a Szervező jó hírnevét és üzleti érdekeit, vagy bármilyen módon sértő lehet. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

5.2. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt az Instagram oldala technikai okokból időszakosan nem érthető el, illetve a sorsoláshoz szükséges adatok nem nyerhetők ki. A Szervező az e bekezdésben leírtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

5.3. Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével jogosult. A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.

5.4. A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot, irányadó a magyar jog.

5.5. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el. Ez a promóció nem az Instagram szponzorálásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve.

    6. Adatvédelmi tájékoztató

6.1. A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Minden adatkezelő a saját adatkezelési tevékenységéért tartozik felelősséggel. Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban való részvétellel a jelen Játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik.

6.2. A jelen nyereményjátékra az adatvédelmi tájékoztatóban leírtak érvényesek. Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban, önkéntesen elfogadja és hozzájárulását adja, hogy a Szervező a nyertes adatait az alábbi célra és jogalapon kezelje:

6.3. A Szervező a nyertes Játékos IG felhasználónevét, illetve annak nyertes azonosítására alkalmas részletét teszi közzé a Szervező Instagram oldalán.

A nyereményjátékot az Instagram semmilyen módon nem szponzorálta.

 

K&A Dohle Solution Kft.

Budaörs, 2022. november 21.